Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Farnost Pardubice - Články

Aktuální informace

V neděli 8. října v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje bude pan biskup Jan Vokál udělovat svátost biřmování.

Zveme Vás v sobotu 7. října v 19:00 na společně prožitý Večer chval do kostela sv. Bartoloměje. 

Dne 1. října 2023 v 15:00 bude slavnostně požehnána zrenovovaná zvonička na návsi v obci Dřenice.

Jste srdečně zváni v sobotu 30. září 2023 na pouť rodin.

Každý čtvrtek v době od 18:45 do 20:30 (od 21. září) bude v kostele sv. Bartoloměje probíhat tichá adorace za účastníky kurzu Alfa.

V naší farnosti jsou dvě místa, kde se nabízí výuka náboženství. Děti mohou docházet na farní úřad nebo do salesiánského střediska. 

Kapacita autobusu je 49 osob. V současnosti je již autobus plně obsazen. Další zájemci budou přihlášeni jako náhradníci.

15. 12. 2022 18:00
kostel sv. Bartoloměje

Přímluvy – Všeobecná modlitba věřících

  1. neděle v mezidobí A

Všechnu svou naději složme v Pána, on se k nám jistě skloní a vyslyší naše modlitby za církev i za celý svět. Volejme k němu společně: Pane, smiluj se. (Žl 40,2)

Prosme za všechny, kdo kdekoli vzývají Kristovo jméno, zvláště za pronásledované křesťany. (1Kor 1,2)

Prosme za ty, kdo Boha neznají nebo ho hledají, a za spásu celého světa.

Prosme za mír a bezpečí, svobodu a blahobyt pro všechny národy.

Prosme za ty, kdo na sebe vzali nebo chtějí vzít politickou odpovědnost: za jejich moudrost a poctivost.

Prosme za ty, kdo mají nejisté pracovní místo, za ty, kdo dostávají nespravedlivě nízkou mzdu, a za všechny nezaměstnané.

Prosme za ty, kdo jsou ve svém životě neúspěšní, a za ty, kdo nemají proč žít.

Prosme za ty, kterým se rozpadla rodina a ztratili lidské zázemí, prosme za nemocné a za všechny trpící.

Prosme za vnitřní jednotu a svornost našeho (farního) společenství.

 

Pane, kéž tvoje milosrdenství a tvá věrnost stále opatruje všechny, za něž jsme prosili.

Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 40,12)

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 4. PROSINCE 2022
Poděkování za 30 let biskupské služby otce biskupa Josefa Kajneka – při bohoslužbě v neděli
11. prosince v 9:00. Po mši sv. bude společné setkání v prostorách nově zrekonstruované školy
SVÍTÁNÍ vedle klášterního kostela. Prosím pomozte s občerstvením na společný stůl (viz
zpravodaj). Vše můžete nosit na faru v neděli 11. prosince v čase 8:00 – 8:50, případně potom po
mši svaté přímo do školy.

Změna bohoslužeb v neděli 11. prosince – vzhledem k oslavám 30 výročí biskupské služby otce
biskupa nebudou slouženy mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7:00 a v Mikulovicích v 10:30.

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců – v neděli 11. prosince při všech bohoslužbách

Sbírka Adopce srdce – po celou adventní dobu lze přispět na školné pro dívku FATAKI, kterou
naše farnost podporuje již několik let. K tomuto účelu je přistavena pokladnička pod kůrem
v kostele sv. Bartoloměje nebo lze přispět v zákristii nebo v kanceláři farnosti.

Biblická hodina - pondělí 5. prosince v 18:45 na faře. P. Tomáš Kvasnička pokračuje v rozebírání
Izaiášova proroctví.

Pravidelná adorace – v úterý 6. prosince v 18:30 v kostele sv. Jana Křtitele

Vikariátní setkání kněží – při této příležitosti bude mše sv. ve středu v 9:30 v kostele sv.
Bartoloměje

Uzávěrka Zpravodaje farnosti – středa 7. prosince

Mše svatá v kostele Zvěstování Panny Marie – ve čtvrtek 8. prosince v 18:00 bude sloužena mše
sv. v klášterním kostele na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Rorátní mše sv. – v sobotu 10. prosince v kostele Zvěstování Panně Marii v 7:00. Zváni jsou i
rodiče s dětmi. Po mši sv. jsou všichni zváni na faru na rorátní snídani.

Modlitba za zesnulé děti a jejich blízké – v neděli 11. prosince v kostele sv. Bartoloměje v 18:30.
Následně v 19:00 bude P. Tomáš Mlýnek sloužit mši svatou na tento úmysl.

Adventní koncert v kostele sv. Václava v Mikulovicích – v neděli 11. prosince v 15:00.
Vystupovat bude pěvecký sbor Slavoj Chrudim pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrny.

Dary farnosti – pokud se rozhodnete ke konci roku věnovat peněžitý dar farnosti (č.ú.:
1224496329/0800), rádi vám vystavíme potřebné potvrzení pro daňové účely. Dary budou
použity na nákup nových ornátů, ministrantského oblečení, vybavení farního sálu a na zvýšené
náklady na energie. Všem dárcům předem upřímné zaplať Pán Bůh.

Světové setkání mládeže v Lisabonu – na přelomu července a srpna (26. 7. – 6. 8. 2023) se
v Portugalsku uskuteční setkání mládeže z celého světa s papežem Františkem. Jde o jedinečnou
událost, která je však velmi finančně nákladná (min. 21.000 Kč) a pro mnoho rodin nedosažitelná.
Je tedy nezbytné, co nejdříve, zjistit skutečný zájem mladých (bez ohledu na finance!), a pak ve
farnosti případně hledat konkrétní způsoby (oslovení dárců, sbírka, atd.), jak mládeži (resp.
rodičům) výrazněji finančně pomoci. Zájemci o setkání mládeže ať se přihlásí u otce Piotra -
antkiewicz.piotr@dihk.cz, nejpozději do 10. 1.. Možná se žádný způsob, jak pomoci nenajde. Ale
bylo by škoda se o to, alespoň nepokusit...

Ohlášky za Salesiánský klub
Víkend pro mládež od 14 let – termín 9. – 11. prosince
Víkend pro mládež od 11 let – termín 16. – 18. prosince
Na obě akce je nutné se přihlásit. Bližší informace naleznete na webu.